Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak

Napjainkban az emberiség egyre szélesebb tömegei ismerik fel a környezetünket negatívan befolyásoló hatásokat és ezek ellen tudatosan és cselekvően akarnak fellépni. Az európai térséghez való tartozásunk – pozitív példákon és a törvényi szabályozáson keresztül – a környezetünkkel való ésszerű gazdálkodásra ösztönöz. Intézményünk erre a kihívásra reagál akkor, amikor olyan tudományos kutatásokat és vizsgálatokat indít, amelyek a környezetgazdálkodás, ökológiai gazdálkodás tudományos alapjait megteremtik, és eredményeiket továbbadni igyekeznek a hallgatóknak.

A környezetkímélő mezőgazdasággal kapcsolatos legmagasabb szintű ismeretek fontosságát jelzi, hogy a leginkább környezetkímélő mezőgazdasági termesztési módra, az ökológiai gazdálkodásra igen nagy az igény.

Az ökológiai gazdálkodás területe és a gazdaságok száma világszerte növekszik. Hazánkban ez a tendencia a kezdeti gyors emelkedést követően lelassult, de a megtorpanást követően ismét fejlődésnek indult, azonban az ezt támogató megfelelő tudományos háttér még nincs kellően megalapozva. Ezért Magyarországon 2011-ben megalakult az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet 2 millió euró alaptőkével,és a FAO is számos további ökológiai gazdálkodási kutatóintézetet kíván világszerte felállítani. Az új vidékfejlesztési politikában is kiemelt szereppel bír az ökológiai gazdálkodás, mint a fenntarthatóságot és környezetvédelmet leginkább képviselő témacsoport. A jövőben a kormányzat célja ennek a szegmensnek az erősítése. A Vidékfejlesztési Minisztérium új agrár-, vidék- és környezeti stratégiájának része az ökológiai gazdálkodás, amely kiemelt szerepet kap a Magyarország 2020 programban. (A program a Vidékfejlesztési Minisztérium tízéves agrár-, vidék- és környezeti stratégiája, amely a jövő félévben készül el az Európa 2020 elnevezésű gazdasági terv részeként.)

Az Ökológiai gazdálkodási mérnök mesterképzés egyik fő feladata, hogy a környezetkímélő gazdálkodási módok tudományos hátterét vizsgáló, és a gyakorlatba átültető szakemberek képzését biztosítsa. A szak oktatási struktúráját alapvetően jellemzi egyrészt a kreatív, mérnöki elméleti és gyakorlati tevékenységre való felkészítés, másrészt a megszerzett ismeretek birtokában annak lehetősége, hogy a tudományos felkészítési folyamatba, azaz a Ph.D. (doktori) képzésbe a végzett hallgató bekapcsolódhasson.

Kiket várunk?

Akik

 • elhivatottak az ökológiai gazdálkodás iránt;
 • magas szintre kívánják fejleszteni problémafelismerő-, elemző- és megoldó képességüket;
 • fogékonyak az új iránt;
 • igénylik a folyamatos szakmai fejlődést;
 • fejleszteni kívánják kreativitásukat, rendszerelemző és rendszerező készségeiket.

A képzés célja:

A képzés célja olyan ökológiai gazdálkodási mérnökök képzése, akik ismerik a mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási rendszerek környezeti, gazdálkodási, gazdasági és társadalmi kihívásait, a komplex változási folyamatok interdiszciplináris megközelítését, a fenntartható fejlődés lokális és globális összefüggéseit és az ökológiai gazdálkodást. A mesterszakon elsajátított ismeretek alapján a végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A szakon végzettek ismerik:

 • az ökológiai gazdálkodás speciális növénytudományi, állattudományi, molekuláris biológiai, környezeti ismereteit;
 • különböző mezőgazdasági rendszerek összefüggéseit;
 • az ökológiai gazdálkodás gazdasági, minőségbiztosítási, szociális és etikai vonatkozásait;
 • széleskörű minőségi élelmiszertermeléssel kapcsolatos ismereteket;
 • az ökológiai gazdálkodás legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteit;
 • a vidék diverzitásának fenntarthatósági módszereit.

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc)
 • szakképzettség: okleveles ökológiai gazdálkodási mérnök.

Jelentkezhetnek

Februárban levelező munkarendben induló képzésre 2020. november 15-ig jelentkezhetnek: a lineáris képzési rendszerben szerzett BSc szintű vagy a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők, vagy azt 2021. január 10-ig megszerzők.

Szeptemberben nappali munkarendben induló képzésre 2021. február 15-ig jelentkezhetnek: a lineáris képzési rendszerben szerzett BSc szintű vagy a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők, vagy azt 2021. július 10-ig megszerzők.

Képzési idő, munkarend és díjak

A képzés 4 féléves. A szak nappali és levelező munkarendben indul állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formában. Önköltséges képzésben az önköltségi díj 500.000 Ft/félév.

Felvételi pontok számítása

A szakra történő belépés feltételei

Továbbképzési lehetőségek:

 • PhD képzés itthon és külföldön;
 • a kar szakirányú továbbképzésein;
 • felnőttképzési tanfolyamokon.

Szakmai gyakorlat időtartama és jellege

A 4 hetes összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése követelmény. Az intézmény által szervezett, a szakfelelős által jóváhagyott üzemi/intézeti szakmai gyakorlat a négy félév során bármikor teljesíthető.

Elhelyezkedési lehetőségek

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • az ökológiai gazdálkodás hazai és nemzetközi szabályozásának gyakorlati alkalmazására, kapcsolódó pályázatok magas szintű menedzselésére;
 • alternatív mezőgazdasági rendszerekben zajló termelő folyamatok fejlesztésére, tervezésére, irányítására, felügyeletére;
 • a hazai és nemzetközi kutatási eredmények adaptálására az ökológiai gazdálkodás speciális igényeit tekintetbe véve;
 • önálló kutatás végzésére;
 • kapcsolatépítésre a mezőgazdaságban;
 • szakmai tudásuk továbbadására az agrárium szereplőinek oktatás, szaktanácsadás formájában;
 • ökológiai élelmiszer és termék-előállítás nyomon követésére és ellenőrzésére.

Nappali munkarend mintatanterve

Szabadon választható tárgyak (nappali munkarend)

Levelező munkarend mintatanterve

 

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar