Gyógynövényismerő és -felhasználó szak

A képzés célja

Célunk gyógynövénytermesztő szakemberek képzése, akik a szakirányú továbbképzés elvégzését követően alkalmasak gyógynövények kis-és nagyüzemi körülmények között történő termesztésére egyaránt, ezen kívül elhelyezkedhetnek gyógytermékeket gyártó, forgalmazó cégeknél, továbbá az egészségmegőrző kiegészítő programokat is alkalmazó, wellness szolgáltatásokat nyújtó centrumokban, szállodákban.

A részvétel feltételei:

A képzésben agrár-, orvos- és egészségtudományi, gazdaságtudományok, műszaki, pedagógusképzés, sporttudomány vagy természettudományi képzési területen, alapképzésben vagy osztatlan képzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett mérnöki vagy nem mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően gyógynövényalkalmazási szakmérnök vagy gyógynövényalkalmazási szakember.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

Alapozó ismeretek: speciális gyógynövényismeret, hatóanyagok, a drogminőséget befolyásoló tényezők, gyógynövények gyűjtése és termesztése.

Specifikus és módszertani ismeretek: gyógynövények elsődleges és másodlagos feldolgozása, minőségbiztosítási kérdések, gyógynövény alapú termékek forgalmazásának lehetőségei, fitoterápia – alapismeretek, pályázati rendszerek és jogi ismeretek, gyakorlati fogások és ismeretek.

Szakszeminárium és szakdolgozat készítése.

Az ideális jelentkező

Agrár- vagy orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett végzettséggel rendelkező szakember, aki már hosszabb - rövidebb időt eltöltött a szakmájában. Szakmai gyakorlat a felvételnek nem előfeltétele, de a gyakorlattal rendelkezők a felvétel során előnyben részesülhetnek. Nyelvi előfeltételek nincsenek.

A képzés jellemzői

Oktatás kezdete: 2021. január 28.
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltség díja: 220.000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja: az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások megszerzéséből, vizsgák letételéből, valamint a szabadföldi gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

A szakdolgozat

A szakdolgozat a szakszemináriumra épülő összegző munka, mely egy konkrét, választott gyógynövényes téma szakirodalmi adatokra épülő bemutatásán alapul.

A záróvizsga

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a tantervben előírt kollokviumok sikeres letétele,
  • két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei:

  • a záróvizsga szóbeli része komplex – a két félév során tanult ismereteket, különösen a szaktárgyi témaköröket magába foglaló – vizsga (a tételsor legkésőbb a záróvizsga előtt 30 nappal kerül kiadásra);
  • és a szakdolgozat sikeres megvédése.

A záróvizsga eredménye: az opponensi vélemények figyelembe vételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli vizsgára adott érdemjegy egészre kerekített átlaga.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Online kitölthető jelentkezési lap: A jelentkezési határidő lejárt, további jelentkezéseket nem áll módunkban befogadni!

 

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: 2021. január 11.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Kapcsolattartó: dr. Gosztola Beáta
Gyógy- és Aromanövények Tanszék
Tel.: +36-1-305-7458
Fax: +36-1-305-7330
E-mail: gosztola.beata@kertk.szie.hu

A képzés mintatanterve

 

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar