A Kari Tanács hatásköre és feladatai

A Kari Tanács a Kar vezető önkormányzati testülete, amely hatáskörében az SZMR 35.§ (3) bekezdésében meghatározottakon túl:

 • megállapítja és kialakítja féléves munkatervét és eseti munkarendjét, elfogadja saját ügyrendjét;
 • jóváhagyja a Kar költségvetési keretének és más kari pénzforrásoknak a felosztását, kari alapok képzését;
 • véleményezi az Egyetem éves beszámolóját;
 • véleményezi az egyetemi szintű szabályzatok tervezeteit;
 • kidolgozza, elfogadja és értékeli a Kar humánpolitikai irányelveit;
 • véleményezi az egyetemi szabályzat által hatáskörébe utalt kari oktatói, kutatói állásokra benyújtott pályázatokat, előléptetéseket;
 • véleményezi a dékáni pályázatokat;
 • véleményezi az intézményfejlesztési terv és annak részét képező kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia elfogadását;
 • véleményezi az Egyetem kari struktúrájának módosítását (kar létrehozása, megszüntetése, átszervezése);
 • állást foglal a kar státuszának, nevének, belső szervezeti struktúrájának módosításáról;
 • jóváhagyja a felvételi irányszámokat;
 • engedélyezi a már megalapított és indított szakon folyó képzés szüneteltetését, illetve újraindítását;
 • javaslatot tesz a mintatantervek módosítására;
 • meghatározza és jóváhagyja a hatályos tanterv soron következő tanévre vonatkozó módosításait;
 • jóváhagyja a záróvizsga-bizottságok összetételét;
 • kari szinten állást foglal idegen nyelvű oktatás bevezetésére meghatározott szakon;
 • kari szinten állást foglal a jubileumi díszoklevelek adományozására.

A Kari Tanács – jogszabály vagy egyetemi illetve kari szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – részben vagy egészben megsemmisítheti a Kar bármely szerve által, vagy kari felügyelet alatt működő bizottság, testület által hozott határozatot vagy szabályzatot, ha az jogszabályba vagy az SZMR rendelkezésébe ütközik.

A Kertészettudományi Kari Tanács ügyrendje

 

magyar