Kertészeti vállalkozásfejlesztési szak

A képzés célja

A Kertészeti vállalkozásfejlesztési szakirányú továbbképzési szakon folytatott képzés keretében a hallgatók naprakész, problémamegoldásra fókuszáló tudást szereznek, amely hozzájárul olyan szakemberek képzéséhez, akik hosszabb távon kívánnak kertészeti vállalkozások működtetésével foglalkozni és ismereteket szeretnének szerezni a felelős gazdasági döntéshozatalhoz. Céljaink szerint a képzés során a hallgatók problémafelismerő és problémamegoldó képességét, rendszerező és szervezőkészségét fejlesztjük.

A részvétel feltételei: Agrár vagy gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél. A felvételi bizottság elbeszélgetés alapján dönt a jelentkezők felvételéről.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően kertészeti vállalkozásfejlesztő szakmérnök vagy kertészeti vállalkozásfejlesztő szakember.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

A képzésben oktatott ismeretkörök:

  • alapozó ismeretek (25 kredit): multifunkcionális agrárgazdaság, agrárjog és a gazdasasági élet joga, pályázatírás alapjai, kertészeti vállalkozások gazdaságtana, kertészeti termékpiacok szervezése;
  • szakhoz kapcsolódó specifikus ismeretek (25 kredit): kertészeti termékek marketingje és eladásösztönzése, farmmenedzsment, támogatások a kertészetben, pénzügyi és adózási ismeretek;
  • szakdolgozat készítése (10 kredit).

Az ideális jelentkező

Agrár vagy gazdaságtudományi képzési területen szerzett végzettséggel rendelkező szakember, aki már hosszabb - rövidebb időt eltöltött a szakmájában. Szakmai gyakorlat a felvételnek nem előfeltétele, de a gyakorlattal rendelkezők a felvétel során előnyben részesülhetnek.

Elhelyezkedési lehetőségek

A szakirányú továbbképzést elvégzők megszerzett ismereteiket egyrészt saját kertészeti vállalkozásuk indításához, illetve már működő vállalkozásuk vezetéséhez használhatják fel, másrészt sikeresen pályázhatnak a kertészeti vállalkozások, a kertészeti ágazatokban működő szakmai érdekképviseleti szervezetek és termelői csoportok által meghirdetett állásajánlatokra.

A szakhoz kapcsolódó korszerű, kertészet specifikus gazdasági, piacszervezési, marketing, vállalatszervezési és jogi ismeretek elősegítik a képzési területen foglalkoztatottak megbízható tanácsadói munkáját is, amely lehetővé teszi a kertészeti vállalkozások számára nyújtott szolgáltatási területen történő elhelyezkedést.

A képzés jellemzői

Kezdete: tavaszi félévben 2018. február 19., őszi félévben 2018. szeptember 17.
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltség díja: 190.000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt – részben egymásra épülő, részben egymástól független – aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából áll.

A szakdolgozat: a szakszemináriumra épülő összegző munka, amely feldolgozhat konkrét esettanulmányokat a kertészeti vállalkozások működését illetően, valamely szabadon választott kertészeti kultúra gazdaságossági elemzését, valamely kertészeti termék piacelemzését, piacra jutási lehetőségeit, eladásösztönzés módszereit, a kertészeti vállalkozásokhoz kapcsolódó szabályozási, szakigazgatási, pénzügyi témákat.

A záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a tantervben előírt tárgyak teljesítése;
  • két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

Záróvizsga részei:

  • szóbeli szaktárgyi komplex vizsga a két félév során tanult ismeretek alapján;
  • a szakdolgozat sikeres megvédése.

Záróvizsga eredménye: a szakdolgozat védésére adott érdemjegy meghatározásánál figyelembe vételre kerül a bírálók véleménye és az általuk javasolt érdemjegy. A záróvizsga érdemjegye a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára és a szakdolgozat védésre adott érdemjegy egy tizedes jegyre kerekített átlaga.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: februári kezdéssel 2018. január 26., szeptemberi kezdéssel 2018. augusztus 21.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Kapcsolattartó: Dr. Botos Ernő Péter tudományos főmunkatárs, szakfelelős
Kertészeti Gazdaságtan Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7256
E-mail: Botos.Erno.Peter@kertk.szie.hu

A képzés mintatanterve

magyar