A Kar vezetése

Dékán

Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes
egyetemi docens, PhD

A Kertészettudományi Kar vezetője és legfőbb képviselője. Feladata a Kar különböző szervezeti egységei munkájának kari szintű irányítása és ellenőrzése. Az egyetemi és kari Szervezeti és Működési Rend, valamint a munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló vezetői utasítások által meghatározottak szerinti körben kinevezési és munkáltatói jogokat gyakorol. Irányítja és ellenőrzi a kar oktatási-kutatási és szaktanácsadási tevékenységét. Szervezi a kar nemzetközi kapcsolatait, valamint kapcsolatot tart az egyetem többi karával, szakmai és érdekévdelmi szervezetével. Tervezi és szervezi a kari költségvetését és gazdálkodását. Az egyes részterületek irányításával dékánhelyetteseket bíz meg.

Elérhetőségei:
Kertészettudományi Kar
Dékáni Titkárság
1118 Budapest, Villányi út 35-43., "K" épület fszt. 15. szoba
Tel.: 305 7298
Fax: 305 7365
E-mail: kertesz.dekan@kertk.szie.hu

Dékánhelyettesek

Oktatási dékánhelyettes

Dr. Geösel András
egyetemi docens, PhD
 
Irányítja és szervezi a karon folyó alap- és mesterképzési és posztgraduális képzési programokkal összefüggő feladatokat, részt vesz a kari oktatásfejlesztési koncepciók kidolgozásában és irányítja azok végrehajtását. Irányítja a kar PR-tevékenységének végzését, valamint koordinálja a dékán által meghatározott oktatási projekteket, feladatokat. Feladataiból adódóan rendszeres kapcsolatot tart a hallgatókkal.  

Fogadóórák időpontja a 2019/20. tanév 1. félévében: hétfőnként 10:00-11:00, előzetes e-mailes bejelentkezést követően.
Fodaóórára történő e-mailes bejelentkezés címe: Bernath.Gaborne@kertk.szie.hu. A fogadóórák helyszíne: Dékáni Titkárság ( "K" épület fszt. 15. szoba)

Elérhetőség:
Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság
1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület fszt. 15. szoba
Tel.: 305 7298
E-mail: geosel.andras@kertk.szie.hu

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Dr. Varga Zsuzsanna
adjunktus, PhD

Feladata a karon folyó tudományos fejlesztési koncepciók és programok kidolgozása, összehangolása, valamint megvalósításának irányítása. Koordinálja a kari kutatási pályázati ügyeket, fejleszti a hazai és nemzetközi kapcsolatokat. Szervezi és irányítja a hazai és nemzetközi szakmai intézetekkel való együttműködést, koordinálja a dékán által meghatározott tudományos projekteket, feladatokat. Feladata a kar gazdálkodásának tervezése, szervezése és ellenőrzése. Humánerőforrás-gazdálkodási és humánpolitikai feladatainak szervezése és irányítása kapcsán együttműködik a szervezetiegység-vezetőkkel. Képviseli a kart a karközi gazdálkodási és üzemeltetési feladatok tervezésében és ellenőrzésében, irányítja és koordinálja a dékán által meghatározott gazdálkodási és humánerőforrás-fejlesztési projekteket, feladatokat.

Elérhetőségei:
Kertészettudományi Kar
Dékáni Titkárság
1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület fszt. 16. szoba
Tel.: 305 7314
E-mail: varga.zsuzsanna@kertk.szie.hu

magyar