Borkereskedelmi szak

A képzés célja

A Borkereskedelmi szakirányú továbbképzési szakon folytatott képzés keretében a hallgatók a bormarketing és a borkereskedelem területén naprakész és gyakorlati tudást szereznek. A Borkereskedelmi szakirányú továbbképzési szak olyan szakembereket képez, akik hosszabb távon kívánnak a borok piacra juttatásával, eladásával foglalkozni és ismereteket szeretnének szerezni a felelős bormarketing stratégiai döntéshozatalhoz. Céljaink szerint a képzés során a bormarketing és a borkereskedelem időszerű kérdéseivel foglalkozunk, fejlesztjük a hallgatók problémafelismerő és problémamegoldó képességét, rendszerező és szervezőkészségét, valamint stratégiai szintű gondolkodását.

A képzés keretében az alapképzés, vagy korábbi tanulmányok során megszerzett szőlészeti és/vagy borászati vagy általános gazdasági ismeretekre támaszkodunk.

A részvétel feltételei: Agrár vagy gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél. A felvételi bizottság elbeszélgetés alapján dönt a jelentkezők felvételéről.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően borkereskedő szakmérnök vagy borkereskedő szakember.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

A képzés ismeretkörei

  • alapozó ismeretek (25 kredit): borpiaci és borpiacszervezési ismeretek, borászati termékek és borismeret, borkereskedelem jogi ismeretei, borminőség és eredetvédelem;
  • a képzéshez kapcsolódó specifikus ismeretek (25 kredit): bormarketing, borgazdaságok, borértékesítési csatornák, borkereskedelem gyakorlata, borturizmus, bor és gasztronómia;
  • szakdolgozat készítése (10 kredit)

Az ideális jelentkező

Agrár vagy gazdaságtudományi képzési területen szerzett végzettséggel rendelkező szakember, aki már hosszabb - rövidebb időt eltöltött a szakmájában. Szakmai gyakorlat a felvételnek nem előfeltétele, de a gyakorlattal rendelkezők a felvétel során előnyben részesülhetnek.

Elhelyezkedési lehetőségek

A szakirányú továbbképzést elvégzők ismereteiket egyrészt saját borászati vállalkozás indításához, illetve már működő vállalkozás vezetéséhez használhatják fel, másrészt sikeresen pályázhatnak a borászati, illetve bor kis- és nagykereskedelemmel foglalkozó vállalkozások, szakmai érdekképviseleti szervezetek és termelői csoportok által meghirdetett állásajánlatokra.

A szakhoz kapcsolódó korszerű borpiacszervezési, bormarketing, és borkereskedelemhez kapcsolódó jogi ismeretek elősegítik a területen foglalkoztatottak megbízható tanácsadói munkáját is, amely lehetővé teszi a borászati vagy borkereskedelemmel foglalkozó vállalkozások számára nyújtott szolgáltatási területen történő elhelyezkedést is.

A képzés jellemzői

Kezdete: tavaszi félévben 2020. február 11., őszi félévben 2020. szeptember 16.
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltség díja: 190.000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt – részben egymásra épülő, részben egymástól független – aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából áll.

A szakdolgozat: a szakszemináriumra épülő összegző munka, amely feldolgozhat konkrét esettanulmányokat a borászati vállalkozások marketing stratégiáját, a borászati termék piacelemzését, piacra jutási lehetőségeit, eladásösztönzés módszereit, a borkereskedelmi csatornák elemzését, a borturizmussal kapcsolatos elemzéseket, esettanulmányokat, a borkereskedelemhez kapcsolódó szabályozási, szakigazgatási, pénzügyi témákat

A záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a tantervben előírt tárgyak teljesítése;
  • két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

Záróvizsga részei:

  • szóbeli szaktárgyi komplex vizsga a két félév során tanult ismeretek alapján;
  • a szakdolgozat sikeres megvédése.

Záróvizsga eredménye: a szakdolgozat védésére adott érdemjegy meghatározásánál figyelembe vételre kerül a bírálók véleménye és az általuk javasolt érdemjegy. A záróvizsga érdemjegye a  szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára és a szakdolgozat védésre adott érdemjegy egy tizedes jegyre kerekített átlaga.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: februári kezdésre 2020. január 18., szeptemberi kezdésre 2020. augusztus 19.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Kapcsolattartó: Dr. Botos Ernő Péter szakfelelős
Kertészeti Gazdaságtan Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7256
E-mail: Botos.Erno.Peter@kertk.szie.hu

A képzés mintatanterve

 

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar