Biológiai talajerő-gazdálkodási szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja

A képzés célja az intenzív műtrágya- és peszticid-felhasználás helyett alternatív és környezetbarát és olcsóbb megoldások alkalmazásának bemutatása az ez iránt érdeklődő szakemberek részére, az ökológiai gazdálkodásra történő átállás lehetőségeinek bemutatása. A képzés azon földhasználók részére is hasznos ismereteket nyújt, akik a földhasználatuk racionalizálását, talajaik javítását, a talajdegradációs folyamatok megállítását, megelőzését tűzték ki célul.

Szakmai kompetenciák

A végzett szakmérnökök/szakemberek képesek

 • a termőhelyi, talajtani adottságok önálló és átfogó felmérésére és annak minőségi értékelésére a talajfunkciók számbavétele alapján;
 • a talajdegradációs folyamatok felismerésére, megelőzésének és mérséklésének tervezésére és a talajjavító módszerek kivitelezésére;
 • önálló talajvizsgálatok végzésére, a laboratóriumi vizsgálatok megtervezésére és az eredmények szakszerű értékelésére;
 • a vizsgálatok eredményei szerinti kezelések, kezeléskombinációk kialakítására és az eredményesség követésére,
 • a talaj-növény rendszer ill. a talaj táplálék-háló rendszerének, összetettségének a vizsgálatára és az eredmények szakszerű értékelésére;
 • az ökológiai szempontból hiányzó rendszerelemek megállapítására és a lehetséges javító folyamatok, eljárások alkalmazására;
 • a talajművelési rendszerek felülvizsgálatára és fenntartható szintre történő fejlesztésére;
 • tápanyag-gazdálkodási terv és tápanyag-mérlegek önálló elkészítésére;
 • termésnövelők és talajjavító anyagok hatásának vizsgálatára önálló kísérlet megtervezésére, kivitelezésére és értékelésére;
 • mezőgazdasági szerves anyagok, melléktermékek, hulladékok hasznosítására, az előállítási technológiák ismeretére és kivitelezésére;
 • kertészeti termesztőközegek és mesterséges, irányított összetételű szubsztrátok előállítására, minőségük fenntartására, javítására;
 • a növénytáplálás hiányosságainak ill. a tápelem-felvételi zavaroknak a felismerésére és megszüntetésére;
 • a szakirodalom követésére, szaktudáson alapuló, kritikus értékelésére.

A képzést elvégzők jó probléma-felismerő és megoldó képességgel rendelkeznek, érdeklődnek a természettudományok és a környezetben zajló folyamatok iránt, rugalmasak és kreatívak, továbbá az átlagnál nagyobb agro-ökológiai ismeretekkel rendelkeznek.

A szakon végzettek a növénytermesztés bármely ágazatában elhelyezkedhetnek, mint a tápanyaggazdálkodás fejlesztéséért, a talajvédelemért, a vetésszerkezet és földhasznosítás tervezéséért felelős alkalmazott vagy vezető. További elhelyezkedési lehetőséget jelentenek a termésnövelő anyagokat gyártó és forgalmazó cégek is, ahol termékfejlesztőkre és értékesítőkre várhatóan tovább növekszik az igény. A szakon szerzett ismeretek alkalmazhatók továbbá a termésnövelő anyagok 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet szerinti engedélyezési folyamataival kapcsolatos hatósági feladatok ellátásában is.

A képesítés birtokában megfelelő szakmai gyakorlat (5 év) igazolása esetén a végzettek jogosultak lehetnek:

 • a 73/2015 (XI. 6.) FM rendelet szerinti mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenység folytatására tápanyag gazdálkodás és talajvédelem szakterületen (nyilvántartja: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara);
 • az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet szerinti agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői tevékenység folytatására a tápanyag-gazdálkodás (talaj- és növényvizsgálatok; műtrágyázás; szervestrágyázás, biológiailag lebomló mezőgazdasági eredetű szervesanyag bevitel; egyéb termésnövelő anyagok alkalmazása, vizsgálata) és nagyméretarányú talajtérkép készítés szakterületeken (nyilvántartja: Pest Megyei Kormányhivatal).

A részvétel feltételei:

 • biológiai talajerő-gazdálkodási szakmérnök szakon: a képzésben agrár képzési területen, alapképzésben vagy mesterképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt;
 • biológiai talajerő-gazdálkodási szakember szakon: a képzésben természettudományi képzési területen, alapképzésben vagy mesterképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően talajerő-gazdálkodási szakmérnök vagy talajerő-gazdálkodási szakember.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

A képzésen oktatott ismeretek:

 • talajerő, talajtermékenység (talajtan, agrokémia, növénytáplálás, talajökológia, talajvédelem, földműveléstan) (25 kredit);
 • talajerő-gazdálkodás (termésnövelők, talajjavítás, közegek, módszerek) (25 kredit);
 • szakdolgozat készítés (10 kredit).

A képzés jellemzői

Kezdete: 2021. január 28. 
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltség díja: 200.000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások megszerzéséből, vizsgák letételéből, valamint a gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

A záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt kollokviumok sikeres letétele,
 • független bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei: a záróvizsga szóbeli része komplex – a két félév során tanult ismereteket, különösen a szaktárgyi témaköröket magába foglaló – komplex vizsga és a szakdolgozat sikeres megvédéséből áll.

A záróvizsga eredménye: a bíráló véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára adott érdemjegy egy tizedesre kerekített átlaga.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Online kitölthető jelentkezési lap: A jelentkezési határidő lejárt, további jelentkezéseket nem áll módunkban befogadni!

 

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: 2021. január 11. 

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Szakfelelős: Pacsutáné dr. Biró Borbála egyetemi tanár
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7465
E-mail: Biro.Borbala@kertk.szie.hu
Tanszéki honlapon ide kattintva

A képzés mintatanterve

 

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar