Fenntartható mezőgazdasági szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik elméleti felkészültségük és gyakorlati ismereteik alapján képesek a fenntartható gazdálkodás vizsgált jelenségei és elemei közötti összefüggések feltárására, elemzésére. A szakon végzettek az erre irányuló tevékenységnek mind az önálló végzésére, mind a tervezésére, szervezésére, irányítására képessé válnak.

A részvétel feltételei

Fenntartható mezőgazdasági szakmérnök képzésben: A képzésben bármely agrár alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett mérnöki oklevéllel (korábban egyetemi és főiskolai végzettséggel) rendelkezők jelentkezését várjuk. Egyéni elbírálás alapján - mód van más felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkező felvételére is amennyiben korábbi képzésén legalább 20 kredit értékű természettudományos (matematika, biológia, kémia, fizika, földrajz) ismeretet szerzett.

Fenntartható mezőgazdasági szakember képzésben: a képzésben bármely természettudományos és/vagy gazdaságtudományi alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett nem mérnöki oklevéllel (korábban egyetemi és főiskolai végzettséggel) rendelkezők jelentkezését várjuk. Egyéni elbírálás alapján - mód van más felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkező felvételére is, amennyiben korábbi képzésén legalább 20 kredit értékű természettudományos (matematika, biológia, kémia, fizika, földrajz) ismeretet szerzett.

Az oklevélben szereplő szakképzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően fenntartható mezőgazdasági szakmérnök vagy fenntartható mezőgazdasági szakember.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

Alapozó ismeretkörök (15-20 kredit):

  • a fenntartható mezőgazdasági termelés alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei;
  • a fenntartható gazdálkodás megvalósításának mezőgazdasági és kertészeti vonatkozásai;
  • a mezőgazdasági termelés megvalósítása a környezet állapotának fenntartása mellett.

Termesztési, termelési ismeterek (25-30 kredit):

  • fenntartható szemlélet érvényesülése szántóföldi növénytermesztés, kertészeti növénytermesztés, valamint a kapcsolódó növényvédelmi feladatok és az állattenyésztés, takarmányozás megvalósításában;
  • a termékfeldolgozás és tárolás speciális kérdéseit tárgyalja a fenntarthatóság érvényesülésével;
  • rendszerszemlélet és folyamat elemzés érvényesítése a gazdaság tervezésében és marketingben.

Szabadon választható ismeretek (4 kredit): a szabadon választható ismeretek elősegítik, hogy egy-egy speciális szakterületen a képzésben részt vevők részletesebb ismereteket kapjanak.

Specializálódási lehetőségek

A választható tárgyak keretében ki-ki egyéni adottságának, érdeklődési körének, munkakörének megfelelően szakszerűen tudja alkalmazni a megszerzett ismereteket, tudásanyagot. A kötelező tárgyakon kívül számos választható tárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a fenntartható talajerő gazdálkodással, a méhészet témakörével, a városi fenntartható gazdálkodással, és az állattartás és a biodiverzitás kapcsolatával. Lehetőség nyílik a speciális területek korrekt elemzésére, és új módszerek eljárások szakszerű adaptálására.

Az ideális jelentkező

A képzésre elsősorban mérnöki szakon szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett oklevéllel (korábban egyetemi és főiskolai végzettséggel) rendelkezők jelentkezését várjuk. A felvételi bizottság elbeszélgetés alapján dönt a jelentkezők felvételéről. Fontos a környezetvédelem, fenntartható gazdálkodás iránti elkötelezettség, az ökológiai gazdálkodás fogalmának ismerete. A nemzetközi irodalomban való eligazodáshoz valamelyik világnyelv készségszintű ismerete a téma nemzetközi jellege miatt segítséget jelenthet.

Elhelyezkedési lehetőségek

A képzés befejeztével a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, mely alkalmassá teszi őket a fenntartható gazdálkodás speciális területén végzett munkára. Tudásukat önálló vállalkozóként vagy szakmérnökként hasznosíthatják, elhelyezkedhetnek termelő és feldolgozó gazdaságokban, kereskedelmi egységekben. Sikerrel kapcsolódhatnak be a munkaerőpiacon a szakigazgatás, államigazgatás, szaktanácsadás, vonatkozó területeibe, egyéni gazdaságok kis és középüzemek szervezési és vezetési munkájába, kistérség fejlesztési projektekbe.

Számonkérés és záróvizsga

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a tantervben előírt kollokviumok, záróvizsgák, gyakorlati jegy sikeres letétele,
  • a tantervben előírt szakmai gyakorlatok teljesítése
  • a két bíráló által elfogadott szakdolgozat sikeres megvédése.

A záróvizsga eredménye:

A bíráló véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára adott érdemjegy egy tizedesre kerekített átlaga.

A képzési jellemzői

Kezdete: 2021. január 28.
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltségi díj: 200.000 Ft/félév

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Online kitölthető jelentkezési lap: A jelentkezési határidő lejárt, további jelentkezéseket nem áll módunkban befogadni!

 

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: 2021. január 11.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ:

Szakfelelős: Dr. Szalai Zita egyetemi docens
Ökológia és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7118
E-mail: Szalai.Magdolna.Zita@kertk.szie.hu

A képzés mintatanterve

 

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar