Ökológiai gazdálkodó szak

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik elméleti felkészültségük és gyakorlati ismereteik alapján képesek az ökológiai gazdálkodás vizsgált jelenségei és elemei közötti összefüggések feltárására, elemzésére. A szakot elvégzők képessé válnak az ökológiai gazdálkodás önálló végzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására.

A részvétel feltételei: agrár vagy természettudományi képzési területen mérnöki vagy nem mérnöki szakon legalább alapképzésben (BSc) szerzett oklevél (korábbi képzési rendszer szerint főiskolai oklevél). A felvételi bizottság elbeszélgetés alapján dönt a jelentkezők felvételéről.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően ökológiai gazdálkodó szakmérnök vagy ökológiai gazdálkodó.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 10 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak: Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei; Ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztés; Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés; Ökológiai szemléletű állattenyésztés; Marketing az ökológiai szemléletű gazdálkodásban; Multifunkcionális mezőgazdaság ökológiai szemléletű gazdálkodási vonatkozásai; Ökológiai szemléletű termékfeldolgozás és tárolás; Ökológiai szemléletű gazdálkodás ellenőrzési, minősítési rendszere; Agroökológiai gyomszabályozás; Ökológiai szemléletű növényvédelem speciális kérdései; Tápanyag-utánpótlás az ökológiai szemléletű növénytermesztésben.

Specializálódási lehetőségek

A választható tárgyak keretében ki-ki egyéni adottságának, érdeklődési körének, munkakörének megfelelően szakszerűen tudja alkalmazni a megszerzett ismereteket, tudásanyagot. Lehetőség nyílik a speciális területek korrekt elemzésére, a módszerek szakszerű adaptálására.

Az ideális jelentkező

A képzésben mérnöki szakon szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett oklevéllel (korábban egyetemi és főiskolai végzettséggel) rendelkezők vehetnek részt. A felvételi bizottság elbeszélgetés alapján dönt a jelentkezők felvételéről. A szakmai ismereteken kívül elvárt a környezetvédelem iránti elkötelezettség, az ökológiai gazdálkodás fogalmának ismerete. A nemzetközi irodalomban való eligazodáshoz az angol vagy a német szakmai nyelv készségszintű ismerete a téma nemzetközi jellege miatt segítséget jelenthet.

Elhelyezkedési lehetőségek

A képzés befejeztével a résztvevők olyan készségekre, képességekre tesznek szert, mely alkalmassá teszi őket az ökológiai gazdálkodás speciális területén végzett munkára. A saját gazdaság, háztáji üzem működtetésén kívül az államigazgatás vonatkozó területeink is használni tudják ismereteiket.

A képzési jellemzői

Kezdete: 2021. január 28.
Időtartama: 4 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltségi díj: 190.000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák - beszámoló, kollokvium, szigorlat - letételéből, valamint szakmai gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a tantervben előírt gyakorlati jegyek, kollokviumok és szigorlatok sikeres letétele;
  • a tantervben előírt szakmai gyakorlatok teljesítése;
  • a két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Online kitölthető jelentkezési lap: A jelentkezési határidő lejárt, további jelentkezéseket nem áll módunkban befogadni!

 

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: 2021. január 11.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Dr. Szalai Zita Magdolna egyetemi docens, szakfelelős
Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7118
E-mail: Szalai.Zita@kertk.szie.hu

A képzés mintatanterve

 

 

<< visszalépés a főmenübe

magyar