Talajerőgazdálkodási szak

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik elméleti felkészültségük és gyakorlati ismereteik alapján képesek a talajerőgazdálkodás vizsgált jelenségei és elemei közötti összefüggések feltárására, elemzésére. A szakról kikerülők képessé válnak az erre irányuló tevékenység önálló végzésére, a tervezésére, szervezésére, irányítására.

A részvétel feltételei: agrár vagy természettudományi képzési területen mérnöki vagy nem mérnöki szakon legalább alapképzésben (BSc) szerzett oklevél (korábbi képzési rendszer szerint főiskolai oklevél). A felvételi bizottság elbeszélgetés alapján dönt a jelentkezők felvételéről.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően talajerőgazdálkodási szakmérnök vagy talajerőgazdálkodó.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak: Mezőgazdasági kémia; Kertészeti növényélettan; Kertészeti talajtan; Kertészeti kultúrák (gyümölcs, szőlő, zöldség, dísznövény) tápanyag utánpótlása; Agrokémiai vizsgálati módszerek; Talajökológia; Agrometeorológia; Talajerőgazdálkodás gépei; Kertészeti ültetvények (szőlő, gyümölcs) talajerő gazdálkodása; Talajdegradáció, talajvédelem; Szervesanyag-gazdálkodás, komposztálás; Ásványi nyersanyagok a tápanyag utánpótlásban; Mesterséges talajok és közegek (dísznövény, zöldség); Kísérletezési módszerek; Ökonómia; Jogi ismeretek.

Specializálódási lehetőségek: Kertészeti kultúrák: intenzív növényházi termesztés, állókultúrák speciális talaj és tápanyagigénye, növénytáplálása, környezetkímélő gazdálkodás, talajökológia

Az ideális jelentkező

A képzésben felsőfokú, természettudományos, vagy agrártudományi végzettséggel, elsősorban agrármérnöki és kertészmérnöki szakon alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett oklevéllel (korábban egyetemi és főiskolai végzettséggel) rendelkezőket várunk. Más végzettséggel rendelkezők esetében szakmai irányultság, elkötelezettség a feltétel.

Elhelyezkedési lehetőségek

A szakot elvégzők képesek lesznek növénykultúrák talajerő fenntartásának, szervesanyag-gazdálkodásának  és növénytáplálásának tervezésére és irányítására intenzív és környezetkímélő rendszerekben üzemi termelési szinten és egyéni gazdálkodóként egyaránt.

A képzés jellemzői

Kezdete: 2017. szeptember 18.
Időtartama: 4 félév
Gyakorisága: két hét/szemeszter
Helyszín: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Költségtérítés díja: 190.000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja: gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: A tantervben előírt gyakorlati jegy, kollokviumok és szigorlatok sikeres letétele, a tantervben előírt szakmai gyakorlatok teljesítése, két bíráló által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga szóbeli vizsgarésze komplex - a négy félév során tanult ismereteket, különösen a szigorlati témaköröket magába foglaló vizsga, és a szakdolgozat sikeres megvédése. A záróvizsga eredménye az opponensi vélemények figyelembe vételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli vizsgára adott érdemjegy egészre kerekített átlaga.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, szakmai önéletrajz.

Bővebb információ

Pacsutáné dr. Bíró Borbála egyetemi tanár, szakfelelős
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
Tel.: 305 7465
E-mail: Biro.Borbala@kertk.szie.hu, kertk.felveteli@szie.hu

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 21.

A képzés tanterve