Gyűjteményes kertek kezelése szak

A képzés célja

A szakirányú továbbképzési szakon folytatott képzés keretében a hallgatók naprakész tudást szereznek a gyűjteményes kertek kezelésének minden területéről.

A végzett szakemberek

 • ismerik és képesek nyomon követni a gyűjteményes kertek történetét, hazai és nemzetközi helyzetét,
 • ismerik a gyűjteményes kertek típusait, struktúrát, a különféle gyűjteménytípusokat,
 • elsajátították a korszerű gyűjteményes kerti kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és értékbecslési módszereket,
 • ismerik a dendrológiai innovációkat, a gyűjteményes kertekben lehetséges szaporítási módszereket,
 • ismerik a gyűjteményes kertek ex situ és in situ természetvédelemben betöltött szerepét,
 • elsajátították a botanikus kertekben és arborétumokban zajló tudományos munka alapjait, ismerik az alap- és alkalmazott kutatási területeken végzett természetvédelmi (konzervációbiológiai) kutatásokat,
 • ismerik a gyűjteményes kerti oktatás, ismeretterjesztés, környezeti nevelés, a botpedagógia alapjait,
 • ismerik a gyűjteményes kerti menedzsment, gazdálkodás alapjait, valamint a kapcsolódó jogi, pályázati hátteret, a pályázatíráshoz szükséges alapismereteket,
 • elsajátították a kertfenntartás eszközeinek, gépeinek ismeretét, az idős fák ápolási, diagnosztikai módszereit, valamint a gyűjteményes kertek kommunikációs feladatait, lehetőségeit.

A részvétel feltételei: agrár vagy természettudományi képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően gyűjteményeskert-kezelő szakmérnök vagy gyűjteményeskert-kezelő szakember.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

A képzésen oktatott ismeretek:

 • alapozó ismeretek (18 kredit): botanikai, növényföldrajzi, természetvédelmi alapok a gyűjteményes kertekben, hazai és külföldi gyűjteményes kertek, gyűjteménykezelési menedzsment, jogi, pályázati kérdések a gyűjteménykezelésben;
 • szakhoz kapcsolódó specifikus ismeretek (32 kredit): a gyűjteményes kertek növényanyagának nyilvántartási módszerei, fafelmérési és értékbecslési rendszerek, dendrológiai innovációk, a kertfenntartás eszközeinek, gépeinek kezelési ismeretei, idős fák ápolási, diagnosztikai módszerei, botpedagógia és kommunikáció, környezetbarát fejlesztési lehetőségek a gyűjteményes kertekben;
 • szakdolgozat készítésen (10 kredit).

Az ideális jelentkező

Az ideális jelentkező jó problémafelismerő- és –megoldó-képességgel rendelkezik, érdeklődik a gyűjteményes kertek története és fenntartása, a kapcsolódó természetvédelmi feladatok iránt, rugalmas és kreatív.

Elhelyezkedési lehetőségek

A szakon oktatott ismeretek lehetővé teszik ezen a szakterületen dolgozók ismeretanyagának rendszerezését, az újabb kutatási eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának lehetőségeit. A képzést elvégzők pályázhatnak gyűjteményes kertek, arborétumok és botanikus kertek vezetői és magasabb vezetői beosztásának betöltésére, illetve a megszerzett ismeretekkel elősegíthetik a gyűjteményes kertek eredményesebb fenntartását, a gyűjtemények megőrzését és fejlesztését. A hallgatók segítséget és útmutatást kapnak a gyűjtemények növényanyagának nyilvántartásához, a kertek széleskörű munkájának bemutatásához, megismertetéséhez. A képzés során szerzett szakmai ismeretek segítséget nyújthatnak különböző pályázatok sikeres megírásához is. A képzés gyakorlatorientált, így az itt szerzett képességek a napi gyűjteménykezelő munkában sikeresen alkalmazhatók.

A képzés jellemzői

Kezdete: 2018. szeptember 17.
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltség díja: 190.000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások megszerzéséből, vizsgák letételéből, valamint a gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

A záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt kollokviumok sikeres letétele,
 • független bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei:

 • a záróvizsga szóbeli része komplex – a két félév során tanult ismereteket, különösen a szaktárgyi témaköröket magába foglaló – vizsga,
 • és a szakdolgozat sikeres megvédése.

A záróvizsga eredménye:

A bíráló véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli vizsgára adott érdemjegy egy tizedesre kerekített átlaga.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 21.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Szakfelelős: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna adjunktus, szakfelelős
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7461
Fax: 305 6333
E-mail: Dioszegi.Magdolna@kertk.szie.hu

A képzés mintatanterve

magyar