Felvételi pontok számítása a Szőlész-borász mérnöki mesterképzési szakon

A felvételi eljárás során maximum 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Előnyben részesítés címén legfeljebb 10 többletpontot adható.

A jelentkezők összpontszámát (maximum 100 pont) a következő módon számítjuk:

 • legfeljebb 40 pont szerezhető a felvi rendszerébe feltöltött motivációs levéllel;
 • legfeljebb 50 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítése alapján (az egytől ötig terjedő skálán mért minősítést tízzel megszorozva kapjuk meg az oklevél minősítésére járó pontot);
 • többletpontok.

A mesterképzési szakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.

Többletpontok

Maximum 10 többletpont adható.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért 5 többletpont jár.

Sporteredményekért járó többletpont:
A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 pont jár.

Nyelvvizsgáért járó többletpont:
A második államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként  B2 szintű (korábban középfokú) esetén 3 pont, C1 szintű (korábban felsőfokú) esetén 5 többletpont jár.
Államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, B2 szintű (korábban középfokú) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B típusú), illetve C1 szintű (korábban felsőfokú) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B típusú) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezőnek akkor jár 3, illetve 5 többletpont, ha a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt - igazoltan - nem tudja a komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgát letenni.

Előnyben részesítés jogcímén maximálisan 10 többletpont adható az alábbiak szerint:

 • fogyatékosságért: 5 pont
 • gyermekgondozásért: 5 pont
 • halmozottan hátrányos helyzetért: 10 pont
 • hátrányos helyzetért: 10 pont.

A jelentkezőnek a korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 60, maximum 84 kredit természettudományi, gazdasági és társadalomtudományi és szakmai alapozó ismeretkörökben.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató az alábbiak szerint:

 • természettudományi, gazdasági és társadalomtudományi (fizika, kémia, matematika, általános mikrobiológia, marketing, informatika stb.) ismeretkörökből legalább 20 kredit;
 • szakmai alapozó ismeretekből (szőlőtermesztés, borászat, növénytan, biokémia, növényélettan, műszaki ismeretek, növénytermesztési ismeretek, állattan, élelmiszer-mikrobiológia és -higiénia, élelmiszer-ipari alapműveletek ismeretkörökből legalább 40 kredit.

Teljes kreditérték beszámításával (megelőző felsőfokú tanulmányok teljes elismerésével) vehető figyelembe a következő alapképzési (BSc) szakokon végzettek teljesítménye: élelmiszermérnöki, kertészmérnöki, szőlész-borász mérnöki.

Pótlólagos kreditérték beszámítással (megelőző felsőfokú tanulmányok részleges elismerésével) vehető figyelembe a következő alapképzési szakokon (BSc) végzettek teljesítménye: mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, vegyészmérnöki, környezetmérnöki, biomérnöki, biológia és kémia.

Más végzettségűek kreditteljesítményének beszámítása (a teljesített tantárgyak megfeleltetése a fent leírt ismeretköröknek) a felvételi eljárás során egyénileg történik.

Kreditelismerési eljárás

Azon jelentkezőknek, akik pótlólagos kreditérték beszámítású vagy más szakon szerzett végzettséggel és szakképzettséggel jelentkeznek, a felvételi eljárás során kreditelismerési eljárásban kell részt venniük, melyet a kar Kreditátvételi Bizottsága folytat le. A teljes kreditérték beszámítású szakokról jelentkezők esetében kreditelismerési eljárásra nincs szükség.

A kreditelismerési eljárás alapjául szolgáló dokumentumok:

 • leckekönyv hiteles másolata vagy elektronikus nyilvántartási rendszerből (pl. Neptun, ETR) nyomtatott lista, a felsőoktatási intézmény pecsétjével és aláírásával ellátva, amely tartalmazza a teljesített tárgyak nevét, kódját, érdemjegyét és kreditértékét;
 • még képzésben lévő hallgató esetén a képzés mintatantervét;
 • a kreditelismerési eljárás lefolytatásának kérését (formanyomtatvány);
 • megcímzett válaszborítékot.

A kreditelismerési eljárás díjtalan.

A dokumentumokat postai úton, vagy személyesen kell eljuttatni a Kar Dékáni Titkársága részére:

Szent István Egyetem
Kertészettudományi Kar
Dékáni Titkárság
1118 Budapest, Villányi út 29-43., „K” épület, földszint

A Kreditátvételi Bizottság a kreditelismerési eljárás alapját képező dokumentumok kézhezvétele után 30 napon belül hozza meg határozatát, amely tartalmazza képzés során az alapképzési szakokról teljesítendő tárgyakat. A döntés után a jelentkező megkapja a határozat eredeti példányát.

A Kreditátvételi Bizottság az alapképzésekből maximum 24 kredit teljesítését írhatja elő.

Amennyiben kérdése van, kérjük keresse munkatársainkat:

Tel.: 305 7474
E-mail: felveteli.ketk@szie.hu

magyar