Gombatermesztési szak

A képzés célja

A szak iránt érdeklődők megismerkednek a gombatermesztés elméleti és gyakorlati problémáival. Tájékoztatásban részesülnek a gombatermesztést lényegesen érintő EU-s előírásokkal, törvényekkel (kiemelten a termesztéssel kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekkel, a minőségbiztosítás Európai Unióra kiterjedő előírásaival, stb.), a Magyarországon érvényes kormányhatározatokkal, valamint a vonatkozó kormányzati ajánlásokkal. Oktatásra kerül a gombatermesztés hazai és világtendenciái, a különböző termesztő létesítményekben való termesztési tudnivalók, a komposzt és az alapanyag előállításának technológiai és technikai kérdései, a csíragyártás s fajtanemesítés specialitásai, továbbá valamennyi számításba jöhető termesztett gombafajnál a termesztés tudnivalói és a piaci kilátások.

A részvétel feltételei: agrár vagy természettudományi képzési területen mérnöki vagy nem mérnöki szakon legalább alapképzésben (BSc) szerzett oklevél (korábbi képzési rendszer szerint főiskolai oklevél). A felvételi bizottság elbeszélgetés alapján dönt a jelentkezők felvételéről.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően gombatermesztési szakmérnök vagy gombatermesztési szaktanácsadó.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

Alapozó tárgyak: sejttan, morfológia, gombarendszertan, gombaökológia, gombacönológia.

Szakmai alapozó ismeretek tárgykörben ismertetésre kerül a tápanyagtartalom és tápanyagforrások, a gombák nemesítésének és szaporítóanyag előállításának egyedi sajátosságai, míg a speciális szakmai ismeretek blokkban a legfontosabb termesztett gombafajok (csiperke- és laskagomba, shiitake) továbbá többféle egzotikus gombafaj termesztéstechnológiája szerepel, kiegészítve a gombavédelemmel.

A szakmai kiegészítő ismeretek közül kiemelkedő szerepet kap a vállalkozásmenedzsment, valamint a jogi és környezetvédelmi ismeretek.
Specializálódási lehetőségek

A diplomamunka keretein belül lehetőség adódik egy-egy gombafaj termesztéstechnológiájának részletesebb megismerésére. Az érdeklődő hallgatók a csíragyártás, illetve az alapanyag-előállítás részkérdéseit is tanulmányozhatják. Külön kiemelt szerepet kap a gombavédelem témakör, amelyben a termesztett gombák legjelentősebb vírusos, bakteriális, illetve mikroszkópikus gombák okozta betegségeit ismerhetik meg, valamint ezen betegségek elterjesztésében aktív szerepet játszó különböző kártevők  is tanulmányozásra kerülnek.

Ideális jelentkező

A képzésre elsősorban agrármérnöki és kertészmérnöki szakon alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett oklevéllel (korábban egyetemi és főiskolai végzettséggel) rendelkezők jelentkezését várjuk. Más végzettséggel rendelkező jelentkezőknél a gombatermesztés iránti elkötelezettség feltétel.
Elhelyezkedési lehetőségek

Egész Európában ismét fellendült a gombatermesztés, az alapanyag-gyártás, új, modern termesztőtelepek létesültek és létesülnek jelenleg is, ezért a szakot elvégzők előtt új távlatok nyílnak. Hazánkban az "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program" is tartalmazza a holland-típusú csiperke-termesztőházak építését, amelyek optimális működtetéséhez jelenleg nincs elégendő számú szakember. A végzett hallgatók képesek lesznek ilyen típusú létesítmények üzemeltetésére, a gombatermesztés megkívánta speciális munkaszervezésre.

A képzés jellemzői

Kezdete: 2018. szeptember 17.
Időtartama: 4 félév
Gyakorisága: 2 hét/szemeszter
Helyszíne: 1118 Budapest, Ménesi út 44.
Önköltség díja: 190 000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja: A képzési programban foglaltak szerint 13 kollokvium, 4 gyakorlati jegy, továbbá 3 szigorlat és a diplomamunka sikeres elkészítése és megvédése után kaphatnak oklevelet a hallgatók.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: A tantervben előírt gyakorlati jegyek, kollokviumok és szigorlatok sikeres letétele, a tantervben előírt szakmai gyakorlatok teljesítése és a két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 21.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Dr. Geösel András adjunktus, szakfelelős
Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék
Tel.: 305 7225
E-mail: Geosel.Andras@kertk.szie.hu

A képzés mintatanterve