Faiskolai termesztési szak

A képzés célja

A Faiskolai termesztési szakirányú továbbképzési szakon folytatott képzés keretében a hallgatók naprakész tudást szereznek a faiskolai termesztés minden területéről.

Megszerezhető szakmai kompetenciák:

 • a faiskolai termesztés hazai és nemzetközi helyzetének megismerése, nyomon követése, a jelenlegi faiskolai termesztésben lévő lehetőségek felismerése és kihasználása,
 • korszerű faiskolai termesztési szemlélet elsajátítása, új szaporítási technológiák, új dísz-, gyümölcs- és alanyfajták,
 • dendrológiai fogalmak, ismeretek és innovációk megismerése,
 • korszerű, integrált szemléletű növényvédelem alkalmazási lehetőségei a faiskolai termesztésben,
 • környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele,
 • a szaporítóanyag-termesztési fogalmak értelmezése, szabályozások,
 • a faiskolai termesztés jogi környezetének és uniós szabályozásának megismerése,
 • faiskolai termesztés igazgatása, szervezése, (kereskedelem, logisztika, árumozgatás, üzemszervezés).

A részvétel feltételei: agrár vagy természettudományi képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően faiskolai termesztési szakmérnök vagy faiskolai termesztési szakember.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

A képzésen oktatott ismeretek:

 • alapozó ismeretek (20 kredit): szaporítástechnológiai alapok és fejlesztésük a faiskolában, a termesztéstechnológia fejlődése, faiskolai menedzsment, jogi, pályázati kérdések a faiskolai termesztésben, kereskedelem és marketing;
 • szakhoz kapcsolódó specifikus ismeretek (30 kredit): dendrológiai innovációk a hazai faiskolai termesztésben, gyümölcs-, szőlő- és alanyfajták, növényvédelem, gépek ismeret, évelők és kiegészítő kultúrák, tanulmányi szemlék;
 • szakdolgozat készítésen (10 kredit).

Az ideális jelentkező

Az ideális jelentkező jó problémafelismerő- és –megoldó-képességgel rendelkezik, érdeklődik a faiskolai termesztés innovatív módjai iránt, rugalmas és kreatív. A képzés segít a megfelelő önértékelési képesség és a minőség iránti elkötelezettség kialakításában.

Elhelyezkedési lehetőségek

A szakon oktatott ismeretek lehetővé teszik ezen a szakterületen dolgozók ismeretanyagának rendszerezését, az újabb kutatási eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának lehetőségeit. A képzést elvégzők pályázhatnak faiskolai termesztéssel foglalkozó és/vagy faiskolai árut forgalmazó cégeknél magasabb beosztásra, valamint a megszerzett ismeretekkel elősegíthetik faiskolájuk tervezett fejlesztéseit. Továbbá a különböző pályázatok megírásához segítséget nyújthat a képzés során szerzett szakmai felkészültségük. A képzés gyakorlatorientált, így az itt szerzett képességek szaktanácsadói munkakör vállalását is lehetővé teszi.

A képzés jellemzői

Kezdete: 2018. szeptember 17.
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltség díja: 190.000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások megszerzéséből, vizsgák letételéből, valamint a gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

A záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt kollokviumok sikeres letétele,
 • független bírálók által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei:

 • a záróvizsga szóbeli része komplex – a két félév során tanult ismereteket, különösen a szaktárgyi témaköröket magába foglaló – vizsga,
 • és a szakdolgozat sikeres megvédése.

A záróvizsga eredménye:

A bíráló véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli vizsgára adott érdemjegy egy tizedesre kerekített átlaga.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 21.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Szakfelelős: Dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár, szakfelelős
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7460
Fax: 305 6333
E-mail: Karoly.Hrotko@kertk.szie.hu

A képzés mintatanterve