Felvételi pontok számítása az alapszakokon (BSc)

Az alábbiakban közzétett pontszámítással kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek, a felvételi eljárásban az alapképzésekkel kapcsolatos hivatalos pontszámítási információkat a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2020. szeptemberben induló képzések c. kiadvány tartalmazza!

A felvételi összpontszám megállapítása 400+100 pontos pontszámítási rendszerben történik. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik.

Alapképzésre csak az a - legalább középiskolai végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező - jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért és OKJ-s bizonyítványért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot, továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében 2020. július 23-án megállapítandó ponthatárt.

A felvételi összpontszám megállapításának módjai:

 • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege hozzáadva a többletpontokat, vagy
 • az érettségi pontok kétszerese hozzáadva a többletpontokat.

A felvételiző felvételi összpontszáma minden esetben a számára kedvezőbb módon kerül megállapításra.

A Kar alapképzésein felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél (alapképzésben, mesterképzésben vagy a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevél) alapján történő pontszámítás módja:

 • jeles (5) oklevélminősítés esetén: 400 felvételi pont;
 • jó (4) oklevélminősítés esetén: 360 felvételi pont;
 • közepes (3) oklevélminősítés esetén: 320 felvételi pont;
 • elégséges (2) oklevélminősítés esetén: 280 felvételi pont.

Speciális pontszámítási szabály vonatkozik a következő esetere:

 • A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és eléri a felsőoktatási szakképzés és alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében a jogszabályi minimumpontot – 500 pont.

Nem kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:

 1. A 2003. január 1-je után megszerzett államilag elismert nyelvvizsgák esetében az elektronikus jelentkezés során a bizonyítvány adatainak megadása kötelező (nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi szám). Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány hitelességének az ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik.
 2. A 2006. január 1-je után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványban és érettségi tanúsítvány(ok)ban szereplő érettségi vizsgaeredményeket a Hivatal a köznevelés információs rendszeréből elektronikus úton használja fel.

Tanulmányi pontok számítása

Érettségi pontok számítása

Többletpontok

A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet. A jelentkező tanulmányi pontjait a középiskolai osztályzataiból, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából a következő módon kell meghatározni:

1. Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:

 • magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga kerekítés nélkül),
 • történelem,
 • matematika,
 • legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom ),
 • egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy. Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természettudomány.

Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei! A 6 vagy 8 osztályos középiskolában, de még az alapfokú oktatás-nevelés szakaszában megszerzett eredmények, valamint a szakmunkásképzésben megszerzettbizonyítványokban található osztályzatok nem számíthatók be.

Figyelem! A pontszámítás során évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni magyar nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyak esetében.

Figyelem! A középiskolai eredmények megállapításához és rögzítéséhez az szükséges, hogy a jelentkezéshez beküldje a középiskola utolsó két évfolyamáról, illetve ha valamely kötelező tantárgyat (tantárgyakat) vagy választott idegen nyelvet, vagy a választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) korábban tanulta, azokról az évfolyamokról is a bizonyítványa másolatát. Erre vonatkozóan külön felhívást nem küld az Oktatási Hivatal.

Amennyiben a középiskolai tanulmányai során nem tanult természettudományos tantárgyakat, akkor külön kérvényeznie kell, hogy helyettük más természettudományos tantárgynak minősülő tantárgyat, tantárgyakat vegyenek figyelembe. Ehhez ki kell töltenie egy kérvényt (megtalálható a www.felvi.hu honlap Kérvénytár menüpontjában), és mellékelnie kell a középiskolai bizonyítványa másolatát az összes évfolyamról. A természettudományos eredmények hiányát a jelentkező a középfokú tanulmányokról – azaz a 9-12., nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyamokról – szóló bizonyítványoldalak másolatával igazolhatja.

Amennyiben a jelentkező az adott tárgyat az utolsó két évben fakultáció keretében tanulta, úgy pontszámításnál azt kell figyelembe venni.

Amennyiben a jelentkező bármelyik évfolyamot eredménytelenül zárta, a bizonyítvány csak akkor fogadható el, ha abban a javítóvizsga tényét és eredményét az iskola feltüntette.

A megfeleltetési szabályok szerint időkorlát nélkül számítható tanulmányi pontszám a középiskolai és érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből az alapképzésre jelentkezőknél.

2. Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont)

A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve idegen nyelv érettségi vizsgatárgy hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy (legjobb) százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni.

Figyelem! A tanulmányi pontok a jelentkező középfokú tanulmányainak teljesítményét tükrözik, tehát az érettségi bizonyítvány megszerzését követően szerzett érettségi tanúsítványokban foglalt eredmények nem vehetők figyelembe a tanulmányi pontok érettségi átlagának számításakor. Amennyiben a jelentkező még a középfokú tanulmányai alatt előrehozott érettségit tett és ugyanabból a tárgyból a rendes érettségi időszakban újabb (szintemelő) érettségit is tesz és így az egyik eredményről tanúsítványt kap, úgy a két eredmény közül a jobb százalékos eredmény beszámítható a tanulmányi pontokba attól függetlenül, hogy az érettségi bizonyítványban vagy az azzal egyidejűleg kiállított tanúsítványban szerepel (célszerű a jobb százalékos eredményt beleíratni az érettségi bizonyítványba és a gyengébb százalékos eredményről tanúsítványt kérni). Amennyiben a jelentkezőnek az érettségi bizonyítványában a meghatározott vizsgatárgyakból ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni. Ez alapján összesen legfeljebb 100 pont számítható.

A 2005-ben érettségizettek esetén, amennyiben a jelentkező matematika érettségi eredményét záradékkal látták el, mert azt az utolsó évfolyam év végi érdemjegye alapján kapta, úgy a felsőoktatási felvételi eljárás során a matematika érettségi vizsgatárgy eredménye nem vehető figyelembe érettségi átlageredmény kiszámításánál, mivel a matematika érettségi vizsgatárgynak nincs százalékos eredménye.

Az 1. és 2. pontban felsorolt eredmények összege adja a tanulmányi pontokat (maximum 200 pont), a tanulmányi pontok számításához mindkét pontban felsorolt eredmények megléte szükséges. Figyelem! A tanulmányi pontok időkorlát nélkül számíthatók, azaz a középfokú tanulmányok folytatásának, illetve befejezésének évétől független a tanulmányi pont számítása! Amennyiben a jelentkező pl. fogyatékosság okán fel volt mentve valamely kötelezően a tanulmányi pontokba beszámítandó tárgyból, úgy a helyettesítő tárgy eredményének beszámításával számítható tanulmányi pontszám.

„Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek felelnek meg:

 • jeles (5) 100%,
 • jó (4) 79%,
 • közepes (3) 59%,
 • elégséges (2) 39%.

Érettségi vizsgakövetelmények: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy.

Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, szlovák.

A két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján számolt pontok az érettségi pontok. Az érettségi pontok a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgajegy eredménye alapján kerül meghatározásra.

Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

Figyelem! Az érettségi pont számításakor nincs különbség az emelt szintű és a középszintű érettségi vizsgán elért százalékos eredmény között. Az emelt szintű vizsga teljesítését meghatározott feltételek esetén többletpontokkal kell értékelni.

Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100 pont). „Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek felelnek meg:

 • jeles (5) 100%,
 • jó (4) 79%,
 • közepes (3) 59%,
 • elégséges (2) 39%.

Figyelem! A kétszintű érettségi vizsgarendszer előtti, „régi típusú" érettségi vizsgatárgyak esetén az érettségi pontokba történő beszámíthatóság tekintetében a Tájékoztató erre vonatkozó táblázata az irányadó!

Érettségi pont kizárólag a gimnáziumi érettségi bizonyítványban, a szakközépiskolai érettségi bizonyítványban, az érettségi tanúsítványban, valamint a rendes érettségi vizsgaidőszakban megszerzett, közismereti érettségi vizsgaeredményeket tartalmazó szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítványban szereplő eredményekből számítható, tehát a középfokú tanulmányok lezárásaként megszerzett végbizonyítványból. Ezeken kívül érettségi pont számítható még a korábbi olyan intézménytípusokban (pl. középfokú technikum) kiállított bizonyítványokból, oklevelekből is, ahol középfokú oktatás-nevelés folyt és a kiállított bizonyítvány, oklevél az érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű.

Nem számítható érettségi pont az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, kizárólag szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatási formák végén kiadott, szakképesítést tanúsító (szakközépiskolai) képesítő, érettségi-képesítő stb. bizonyítványokból.

Mikor nem számolnak érettségi pontokat az érettségi vizsgaeredményből?

a) Matematika érettségi eredményből azon jelentkezőknek nem számolható érettségi pont, akiknek 2005-ben az utolsó év végi érdemjegyük került érettségi bizonyítványukba, azaz ténylegesen nem tettek vizsgát ebből a tárgyból. Ezt a tényt a jelentkező érettségi bizonyítványában záradék jelzi.

b) Amennyiben a vizsgázó az érettségi vizsgán a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, az adott tárgy vizsgaeredményéből a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pont nem számítható. Ezt a tényt a jelentkező érettségi bizonyítványában vagy tanúsítványában záradék is jelzi.

c) A nem a kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti érettségi vizsgaeredmények közül kizárólag a közismereti érettségi vizsgaeredmények számíthatók be, a szakmai jellegű érettségi vizsgatárgyak nem. Közismereti érettségi vizsgatárgyak (amennyiben ezen a néven szerepelnek az érettségi bizonyítványban): matematika, magyar nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv, idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, biológia, kémia, társadalomismeret, természettudomány, belügyi rendészeti ismeretek, gazdasági ismeretek, informatika, testnevelés, katonai alapismeretek, latin nyelv. Eltérő megnevezés esetén a jelentkezőnek kell tematikával, tételsorral stb. bizonyítania az egyezőséget (pl. a számítástechnika megfelel-e a közismereti informatikának).

A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.

A felvételi kormányrendelet alapján adható többletpontokat két csoportra lehet osztani:

 • jogszabály alapján – minden szakon járó többletpontok,
 • képzési területenként – adható többletpontok.

Figyelem! Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a megadott határidőig igazolja. A felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

A többletpontok rendszerét a Felsőoktatási felvételi tájékoztató az alábbi linken tartalmazza: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato

magyar